Návod na postup reklamace je uveden na stránce Reklamace.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek ( dále jen VOP) pro portál www.sator.cz Prodávajícího Sator Controls s.r.o., IČO 03109941 se sídlem Ke Zdravotnímu středisku 103, Řeporyje, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 227720. Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace zboží zakoupeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy objednáním zboží Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Reklamační řád přebírá definice pojmů ustanovené ve VOP a zároveň definice pojmů uvedené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP

II. Doklad o záruce

 1. Jako doklad o záruce (Záruční list) vystavuje Prodávající ke zboží Dodací list a nákupní doklad (Fakturu). K uplatnění reklamace musí Kupující předložit oba doklady, pokud neuvede Prodávající jinak. Dodací list a nákupní doklad obsahují zákonem vyžadované údaje jako název zboží (a produktový kód), délku záruky, cenu, množství a pokud je k uplatnění záruky Prodávajícím vyžadováno pro dané zboží sériové číslo, obsahuje i sériová čísla.

III. Záruční podmínky

 1. Záruční doba začíná běžet vždy dnem převzetí zboží tj. dnem uvedeným v dokladu o záruce (Dodacím listě).
 2. Záruční doba se řídí právními předpisy. Zákonem stanovená lhůta může být prodloužena. Prodloužená záruční doba musí být vyznačena na dokladu o záruce (Dodacím listě).
 3. U použitého zboží může být v souladu se zákonem nižší záruční doba. Doba a informace o stavu zboží musí být uvedeny na záručním dokladu. U takového zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím.
 4. Kupující může odmítnout převzetí zásilky, která je poškozena. Pokud Kupující přebere zásilku, která je poškozena nebo neúplná, je nezbytné, aby tuto skutečnost popsal v předávacím protokolu přepravce. V případě převzetí i nepřevzetí takovéto zásilky je třeba také bezodkladně informovat na kontaktu Reklamace (u tištěné formy viz příloha s kontakty).
 5. Místem pro uplatnění reklamace je Sator Controls s.r.o., Ke Zdravotnímu středisku 103, Řeporyje, 155 00 Praha 5. Kupující může na tuto adresu zásilku zaslat libovolným přepravcem na vlastní náklady. Na balíku je třeba viditelně vyznačit, že jde o reklamaci a uvést adresu pro odeslání zboží po vyřízení reklamace. Při reklamaci je doporučeno postupovat dle dokumentu Reklamace (u tištěného dokumentu viz příloha), kde je uveden postup krok za krokem.
 6. Záruka se nevztahuje na nesprávné používání zboží v rozporu se jeho dokumentací nebo běžnými zvyklostmi. Taktéž se záruka nevztahuje na zboží upravené, pokud úprava mohla přispět k závadě zboží. Za upravené zboží se taktéž považuje zboží, kde bylo zasaženo do programového vybavení. To neplatí pro úpravy v souladu s dokumentací zboží, úpravy dostupnými funkčnostmi (jako například aktualizace firmware) za použití předepsaného programového vybavení (předepsaný zdroj, označení a verze) nebo v souladu s běžnými zvyklostmi pro daný druh zboží.
 7. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá následujícími způsoby, pokud to neodpovídá obvyklému zacházení se zbožím, které není zakázáno v dokumentaci zboží:
  1. Mechanickým poškozením zboží.
  2. Chybně provedené úpravě programového vybavení nebo použití nesprávného programového vybavení
  3. Neodbornou instalací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
  4. Používáním zboží v neodpovídajících podmínkách. To se vztahuje i na náhlou změnu podmínek.
  5. Nadměrným opotřebením nebo zatěžováním zboží.
  6. Poškozením přírodními vlivy nebo vyšší mocí.
 8. U zboží označeného sériovým číslem, ochranou pečetí nebo nálepkou se tyto považují za nedílnou součást výrobku. Jejich poškození může vést k zamítnutí reklamace, kromě případů kdy k poškození došlo při běžném používání výrobku.
 9. Jednotlivá reklamace je posuzována pouze s ohledem na závadu uvedenou v popisu reklamace.

IV. Vyřízení reklamace

 1. Přijetí reklamace je vždy Prodávajícím potvrzeno Kupujícímu písemně a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou Kupujícím nebo v tištěné podobě. Přijetí reklamace je potvrzeno bezprostředně po osobním přijetí reklamace nebo bez zbytečného odkladu po přijetí reklamace zaslané přepravní službou.  Potvrzení obsahuje následující údaje:
  1. Datum přijetí reklamace
  2. Datum vyřízení reklamace
  3. Předpokládaný způsob vyřízení reklamace
 2. Doba vyřízení reklamace se řídí zákonnou lhůtou. Prodávající může po dohodě s Kupujícím lhůtu prodloužit.
 3. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní Kupujícího telefonicky, pomocí SMS nebo prostřednictvím emailu na vyřízení reklamace. Zároveň Prodávající vystaví doklad o vyřízení reklamace obsahující následující údaje:
  1. Datum přijetí reklamace
  2. Datum skutečného vyřízení reklamace (může být nižší než datum vyřízení reklamace)
  3. Způsob vyřízení reklamace
  4. Při zamítnutí reklamace důvod zamítnutí reklamace
 4. Zboží bude vydáno jen oproti dokladu vydaného při přijetí reklamace a ověřením totožnosti osoby, která zboží přebírá. Nebo bude zboží zasláno na adresu, kterou Kupující uvedl pro tento účel.

V. Záruční a pozáruční servis

 1. Záruční servis zajišťuje Prodávající. Kupujícímu je doporučeno postupovat dle dokumentu Reklamace (u tištěného dokumentu viz příloha), kde je uveden postup krok za krokem.
 2. U zboží kde je deklarována záruka delší, než je lhůta daná zákonem, poskytuje Prodávající takzvaný bezplatný servis. 
 3. Bezplatný servis se uplatňuje a vyřizuje stejným postupem jako reklamace až na následující:
  1. Zboží přijaté do bezplatného servisu bude opraveno, nahrazeno jiným zbožím s odpovídajícími nebo lepšími parametry. Pokud není žádné z uvedených řešení možné, bude vystaven dobropis.
  2. Prodávajíc se zavazuje bezplatný servis ukončit ve lhůtě 60 dní. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo odstoupit od smlouvy. Lhůta pro vyřízení reklamace se na bezplatný servis nevztahuje.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný od 16.10.2015 a ruší v plném rozsahu platnost předchozích Reklamačních řádů. Řád je k dispozici v elektronické podobě na portále www.sator.cz nebo na vyžádání tištěné podobě.