Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) pro portál www.sator.cz společnosti Sator Controls s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde je společnost Sator Controls s.r.o., IČO 03109941 se sídlem Ke Zdravotnímu středisku 103, Řeporyje, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 227720, provozující portál www.sator.cz (dále jen "Prodávající") na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jen "Kupující").

Kupujícím je každý subjekt nebo osoba, která objednala zboží nebo služby prostřednictvím tohoto portálu nebo kontaktů uvedených na tomto portálu. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád, dokument "Doprava" a dokument "Platba".

Spotřebitel je speciálním případem Kupujícího. Spotřebitelem je každý člověk, který rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo jinak s Prodávajícím jedná.

II. Podmínky uzavření smlouvy

 1. Kupující je seznámen s tím, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva používání registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li případně zvláštní smlouvou sjednáno jinak pro konkrétní případ.
 2. Prodávající, pokud není stanoveno jinak, požaduje uhrazení kupní ceny věci a služeb před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího.
 3. Prodávající, pokud není uvedeno jinak, uvádí na webovém portále ceny bez DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě poplatků souvisejících s dodáním a platbou zboží a služeb. Náklady dodání zboží a služeb  jsou odvislé od metody dodání zboží a služeb a jsou uvedeny v dokumentu "Doprava". Případné náklady na platbu jsou uvedeny u platební metody v dokumentu "Platba".

III. Smlouva

 1. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito VOP objednáním zboží či služeb Kupujícím a potvrzením objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky je potvrzeno emailem nebo telefonicky. Informace o potvrzení objednávky je u objednávek učiněných přes portál také dostupná na portále v sekci "Objednávky", kde je vyznačena stavem "Potvrzená".
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě překladu smlouvy do jiného jazyka pro potřeby Kupujícího platí, že v případě sporu o výkladu smlouvy platí výklad na základě smlouvy v českém jazyce.
 3. Smlouva je uchovávána v souladu s platnou legislativou po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření a není přístupná třetím stranám.
 4. Uzavřením smlouvy se Prodávající a Kupující zavazují dodržování VOP. 
 5. Prodávající se kupní smlouvou zavazuje k odevzdání věci nebo provedení služeb, které jsou předmětem koupě. Prodávající zároveň umožní nabytí vlastnických práv Kupujícímu.
 6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci do doby úplného uhrazení kupní ceny Kupujícím. Teprve po úplném uhrazení kupní ceny se kupující stane vlastníkem.
 7. Prodávající odevzdá Kupujícímu věc včetně dokladů, které se k věci vztahují. 
 8. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu až ve chvíli, kdy mu věc předá dopravce.
 9. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství. 

IV. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží, která je předmětem smlouvy. V případě smlouvy na opakované dodávky zboží a služeb lhůta běží ode dne převzetí první dodávky.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, pokud bylo zboží vyrobeno nebo upraveno na přání Spotřebitele.
 3. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodů, v případě, kdy předmětem smlouvy je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.
 4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy zasláním emailu na adresu kontaktu Obchod (u tištěného vydání viz příloha s kontakty), které Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí.
 5. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejdéle do čtrnácti dnů zpět na adresu Prodávajícího, a to na své náklady. Zboží by mělo být úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu ve stavu a hodnotě v jakém bylo převzato.

V. Odstoupení od smlouvy Kupujícím

 1. V případech, kdy se nejedná o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem dle bodu IV. VOP může Kupující odstoupit od smlouvy jen při podstatném porušení smlouvy Prodávajícím. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li věc vrátit ve stavu, v jakém ji obdržel, kromě případů kdy:
  1. Kupující použil věc ještě před objevením vady.
  2. Kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu.
 2. Neoznámí-li Kupující vadu věci bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VI. Reklamace zboží

Reklamace zakoupeného zboží se řídí Reklamačním řádem. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto VOP.

VII. Ochrana a zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu byli poskytnuty v rámci registrace na portále a v rámci prodeje jsou důvěrné a budou použity pouze v souvislosti s plněním smlouvy s Kupujícím a k marketingovým účelům Prodávajícího. Osobní údaje nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám s výjimkou příslušných smluvních subjektů, kterým je Prodávající oprávněn údaje poskytnou v souladu s platnou legislativou, jako jsou subjekty zajišťující platební styk, zpracování údajů a další služby.

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího, a to do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupujícím. Písemné vyjádření musí být zasláno na adresu Sator Controls s.r.o., Obchodní oddělení, Ke Zdravotnímu středisku 103/1, 155 00 Praha 5 - Řeporyje. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická (například pomocí elektronického formuláře).

VIII. Objednávání

Zboží je možné objednat následujícími způsoby:

 1. Prostřednictvím elektronického obchodu portálu www.sator.cz.
 2. Elektronickou poštou na adrese kontaktu Obchod (u tištěného vydání viz příloha s kontakty).
 3. Osobně na prodejně (u tištěného vydání viz příloha s kontakty).
 4. Telefonicky pomocí kontaktu Obchod (u tištěného vydání viz příloha s kontakty).

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje platební podmínky uvedené v dokumentu Platba.

X. Dodací podmínky

Dodací podmínky jsou definovány s ohledem na způsob dopravy v dokumentu Doprava.

XI. Závěrečná ustanovení 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 16.10.2015 pro portál www.sator.cz a ruší předchozí znění VOP.